Domů

děkujeme

děkujeme

Petr Růžička

Petr Růžička

Bezpečí a prosperita jsou mou prioritou!

Naše priority

Dostupnost služeb Úřadu MČ, snížení byrokracie
Sportovní a kulturní využití našich spoluobčanů
Vzhled a rozvoj v naší městské části
Průjezdnost naší městskou částí
Parkování v naší městské části
Dopravní obslužnost sídliště Metropole
Bezpečnost a klid v naší městské části
Energetická nezávislost Úřadu městské části
Rozvoj společenského života v městské části
Bioodpady a tříděný odpad

Kandidáti zvolení do zastupitelstva

Petr Růžička
Letecký mechanik, OSVČ

33 let

Bydliště - sídliště Mertopole

člen ODS

ing. Barbora Sedláčková
specialista marketingu

věk 32 let

bydliště - Sobín

NESTRANÍK

Náš program

Úvod

Za poslední dekádu se Zličín zcela zásadně proměnil. Tam, kde byly kdysi volné prostory a pole, stojí dnes sídliště pro tisíce nových obyvatel. Na kraji obce vyrostla nákupní střediska.

Na louce u bývalé návsi pomalu zarůstá stromy městský park. Máme druhou školku, multifunkční objekt na hřišti a celou řadu dalších věcí sloužících nám k pohodlnějšímu životu. Na kole lze dojet prakticky kamkoliv.

Teď tedy zbývá vyřešit, jak se k tomu všemu po ránu dostaneme, jak se dostaneme do práce a s dětmi do škol, jak naopak večer dojedeme domů a kde zaparkujeme. Okolní mimopražské obce totiž také nezahálely a extenzivně rostly, aby nabídly domov tisícům novousedlíků, ovšem bez možnosti místního zaměstnání. Navíc jsou tyto obce prakticky beze zbytku závislé na individuální (automobilové) dopravě. Naše obec se pro ně stala významným tranzitním uzlem, a pro ty ještě vzdálenější lehce dostupným P+R.

Číst více …

Priority

Nebudeme tedy slibovat další pokrok v občanské vybavenosti před tím, než se vyřeší místní infrastruktura. Podpoříme výstavbu obchvatu obou částí naší obce. Podpoříme vyvedení části tranzitní dopravy na souběžné dálnice D5 a D6.

Podpoříme urychlenou výstavbu velkého P+R mezi nákupními centry IKEA a Metropole. Pokusíme se v rámci pražského systému integrované dopravy rozšířit síť městských autobusů tak, aby byly v dochozí vzdálenosti obslouženy pravidelnými spoji všechny kouty Zličína a Sobína. Tyto kroky budeme koordinovat s okolními městskými částmi tak, abychom se neocitli na periferii města, zachytávající všechny negativní vlivy rozvoje území Velké Prahy a Středočeského kraje.

Druhou prioritou pak budou obecní finance. Překotná výstavba městských objektů i občanské vybavenosti s sebou nese stále rychleji rostoucí náklady na její obsluhu a údržbu. Nejde jen o vlastní úřad MČ, ale o úklid obce, péči o parky a jiné zelené plochy, místní komunikace, existující i plánovaná školní zařízení. Rozpočet obce tyto skutečnosti musí včas předem reflektovat a být na ně v mantinelech známých příjmů připraven. Dotace a příspěvky by brzy nemusely na náš nákladný život stačit.

Číst více …

Školství a sport v obci

V průběhu příštího volebního období bude dostavěna a otevřena plnohodnotná Základní škola Zličín. Tento krok jistě přispěje k pohodlí rodičů, kteří mají každé ráno starost o svého školáka.

Úspěšná a mezi rodiči oblíbená škola má však též svoje předpoklady: 1/ bezpečná dostupnost pro menší žáky 2/kvalitní učitelský sbor a vybavení 3/ zázemí pro volnočasové aktivity dětí. Ač některé z těchto bodů přesahují možnosti obce, budeme se stále snažit o úzké soužití obce a školy. Budeme naslouchat rodičům a jejich přání budeme přenášet na vedení školy – a též obráceně. Podporou sportovních aktivit v nejbližším okolí školy zajistíme bezpečné a smysluplné trávení času po skončení vyučování.

Číst více …

Bezpečnost v městské části, činnost Městské policie

S napětím očekáváme řešení ve věci podřízenosti MP obcím, v jejichž rámci se služebny MP nacházejí. Budeme pak podporovat funkci „obecního policajta“, se vší vážností ze strany občanů vykonávajícího dohled nad denním životem na exponovaným místech v obci i spoluvytvářejícího atmosféru pocitu bezpečí. V prostorách okolo stanice Metra pak budeme žádat nepřetržitý dohled ze strany Policie ČR.

Sociální služby

V městské části máme zavedený, funkční systém sociálních služeb méně pohyblivým občanům. Dobře také slouží Dům s pečovatelskou službou s navazujícími službami.

Další rozvoj obce však musí pamatovat i na delší časový horizont, během něhož zákonitě dojde ke stárnutí obyvatel a přesun větší části do seniorské úrovně s vyššími očekáváními a nároky na pomoc a podporu ze strany obce. Zcela jistě bude nutno zahájit seriózní debatu o výstavbě druhého DPS, o rozšíření lékařských služeb v obci o speciální zaměření na potíže starších občanů, o úpravu chodu obce – od infrastruktury až po veřejnou dopravu – tak, aby byl těmto občanům přátelštější.

Číst více …

Vzhled obce

Rádi bychom, aby se našim spoluobčanům v naší městské části líbilo. Každý má samozřejmě své individuální nároky a představy o tom, jak by ta jeho „vesnička středisková“ měla vypadat – zcela odlišné budou představy mladé maminky, dospívající mládeže, zaměstnané osoby a důchodce.

Naše obec však stále svou polohou i rozložením nabízí možnost uspokojení všech. A nemusí to být jenom velké parky či cvičební prvky na cyklostezkách; budeme podporovat společenský život v obci, slavnosti a jiné události, kdy se občané budou navzájem blíže poznávat a společně vytvářet pocit sounáležitosti k obci a hrdosti na ni.

Číst více …