Domů

Vítejte

Vítejte

Naše priority

OTEVŘENÁ RADNICE – Přístupný, transparentní a nápomocný úřad komunikující s občany.

PODPORA VZDĚLÁNÍ – Budeme usilovat o vybudování dalších základních a mateřských škol. Podpoříme rozvoj uměleckého vzdělávání včetně podpory dostupných aktivit pro naše děti.

DOPRAVA – Odklonění tranzitní dopravy, zlepšení průjezdnosti městskou částí, usnadnění parkování pro rezidenty.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – Ve spolupráci s BD a SVJ zajistíme správnou četnost svozů dle potřeb, aby nedocházelo k přeplňování a znečišťování okolí. Navýšíme počty kontejnerů a odpadních nádob dle jejich potřeb.

SMART CITY – V problémových lokalitách zajistíme instalaci bezpečnostních kamer na ochranu zdraví a majetku našich občanů.

LEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT – Ve spolupráci s developery zajistíme rozvoj naší MČ v oblasti kultury a podpory místních spolků. Naším záměrem je vybudování multifunkčního centra.

Petr Růžička
Letecký mechanik, OSVČ, zastupitel MČ

36 let

Bydliště - sídliště Mertopole

člen ODS

Ing. Barbora Sedláčková
Finance a controlling Porsche ČR, zastupitelka MČ

věk 46 let

bydliště - Sobín

NESTRANÍK

Daniel Pressl
Servisní technik klimatizačních zařízení

věk 41 let

bydliště - Zličín

NESTRANÍK

Náš program ↓

OTEVŘENÁ RADNICE

Přístupný, transparentní a nápomocný úřad, komunikující s občany a magistrátem. Budeme dbát na transparentnost při výběrových řízeních, tj. při zveřejňování nabídek, v průběhu výběrových řízení i v informování o jejich výsledcích na webových stránkách úřadu. Chytrá aplikace pro komunikaci s radnicí. Aplikace vám umožní lepší spolupráci s úřadem a budete moci například podávat podněty k řešení nedostatků. Na aktuální dění v MČ vás upozorní notifikace. Zveřejňování kompletních zápisů ze zastupitelstev i v digitální podobě. Aktuálně jsou zveřejňovány pouze zkrácené verze. V souladu se zákonem o přístupu k informacím vám chceme v digitální podobě zpřístupnit celé zápisy. Oficiální komunikace radnice přes sociální sítě. Chcete se o nějakém problému dozvědět víc nebo vidíte někde prostor pro zlepšení? Dejte nám o tom vědět prostřednictvím sociálních sítí. Vaším podnětem se budeme zabývat.

VZDĚLÁNÍ

Více škol pro děti. Budeme usilovat o získání dotace z rozpočtu pražského magistrátu, abychom mohli postavit novou mateřskou a základní školu. Podpora uměleckého vzdělávání. Podpoříme vznik uměleckých a přípravných tříd se zaměřením na výtvarné a hudební vzdělávání, které byly ve školním roce 2022/2023 z důvodů kapacity zrušeny. Více možností pro volný čas. Chceme věnovat pozornost mimoškolním a volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, a to tak, aby bylo dost prostoru bavit se rozumně, užitečně a bezpečně. Pomoc znevýhodněným. Zajistíme dotace a příspěvky na sport a aktivity pro děti ze sociálně slabších rodin.

DOPRAVA

Úprava a rozšíření křižovatky ulic Hrozenkovská x Na Radosti. Chceme prosadit rozšíření o jeden jízdní pruh ve směru do centra pro plynulejší průjezd automobilů a autobusů MHD. Dále budeme dbát na důsledné dodržování zákazu vjezdu nákladních automobilů do ulice Na Radosti z ulice Řevnická. Propojení komunikace Řevnická s komunikací Hrozenkovská. Naším záměrem je propojení komunikací podél pravé nebo levé strany Městského okruhu, napojení na ul. Hrozenkovská mezi Zličínem a Sobínem, omezení tranzitní dopravy přes Zličín a zkvalitnění dopravní obslužnosti pro obyvatele Sobína. Zvýšení frekvence dopravní obslužnosti MHD pro Sobín. Zahájíme jednání se společností ROPID o úpravě jízdních řádů a vzájemných intervalů autobusů, aby se vám městskou dopravou cestovalo komfortněji. Snazší parkování rezidentních automobilů v sídlištích. Vytvoříme bezplatné parkovací zóny pro rezidenty s možností dočasného a časově omezeného bezplatného parkování, tak aby mohli pohodlně zaparkovat i vaši návštěvníci. Zkvalitnění místních komunikací. Plánujeme opravit ulici Na Radosti v úseku „železniční přejezd – kruhový objezd“, vybudovat chodník podél komunikace Ke Břvům a také komunikaci do areálu FC Zličín z ulice Na Radosti.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Nastavení správné četnosti svozů v závislosti na využití kapacit kontejnerových stání. Chceme spolupracovat se zástupci bytových domů, abychom správně nastavili frekvenci svozů odpadu a zamezili tak přeplňování nádob a vytváření nepořádku. Zvýšení počtu kontejnerů na elektroodpad. Sběrných nádob na tento druh odpadu je na území MČ málo. Chceme proto jejich počet rozšířit, abyste to k nim měli co nejblíž. Zavedení odpadních nádob na kuchyňské oleje a plechové obaly. V okolních městských částech se už sběrné nádoby na tyto odpady používají. Chceme vám dát možnost, abyste se jich mohli pohodlně a šetrně zbavit i vy. Doplnění odpadkových košů do míst, kde chybí. Ve spolupráci se společenstvími vlastníků a bytovými družstvy chceme na území MČ instalovat nové koše i sáčky na psí exkrementy, a to především tam, kde jich je nedostatek. Účast na dobrovolných akcích typu „Ukliďme Česko“. Zapojíme se do smysluplných akcí, jejichž cílem je zvelebení okolí a zlepšení kvality našich životů.

SMART CITY

Bezplatná wifi síť v parku Na Prameništi s možností dobíjení vašich zařízení. Díky bezplatnému internetu se připojíte k rychlé wifi i v přírodě. Mobil nebo počítač si pohodlně nabijete z chytrého sloupku, který najdete u lavičky. Instalace kamer s inteligentní analytikou v problémových lokalitách MČ. Na vytipovaná místa, např. v okolí metra, budou instalovány bezpečnostní kamery, které přispějí k ochraně zdraví i majetku. Proměna radnice v energeticky nenáročnou instituci. Máme v plánu dlouhodobě snížit náklady na provoz radnice, a to s využitím udržitelných technologií k výrobě tepla, elektřiny a ohřevu vody.

FINANCE

Úzká spolupráce s kontrolní komisí a finančním výborem. Provedeme kontrolu všech smluvních vztahů a závazků MČ Zličín a zaměříme se především na jejich výhodnost pro naši městskou část. Zajištění a účelné vynaložení finančních prostředků. Pro městskou část Zličín zajistíme dostatek financí z dotací a grantů pro oblast školství, zdravotnictví, životního prostředí a energetiky. Garantujeme účelné a hospodárné vynakládání prostředků na podporu sportu, kultury a zájmových a výchovně-vzdělávacích aktivit. Počítáme také s výdaji v oblasti sociální politiky, protidrogové prevence a potírání kriminality. Pomoc a podpora v oblasti finanční gramotnosti. Nabídneme odborné poradenství v oblasti finanční gramotnosti, ochrany proti zadlužování a úspory energií. Podpoříme rozvoj digitální gramotnosti a bezpečnosti na internetu.

LEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT

Podpora pro seniory. Chceme spolupracovat s organizacemi, které se starají o naše nejstarší občany a zapojovat se do projektů, jako je třeba Nadace Charty 77. Podpora místních spolků. Budeme se nadále podílet na podpoře místních spolků SDH, FC Zličín a mysliveckého sdružení. Vzájemné sdílení informací. Chceme propojit místní SVJ a BD, abychom mohli všichni vzájemně sdílet zkušeností v oblasti financování, oprav a společných projektů. Zvýšení počtu policistů. Chceme dostat do ulic více policistů a posílit jejich rozumnou spolupráci s občany, zejména v případech ilegálního sprejerství a poškozování obecního a soukromého majetku. Lepší informovanost o místních akcích. Informace o volnočasových a kulturních akcích musí být aktuální. K tomu chceme využívat web, sociální sítě a newsletter. Výstavba multifunkčního centra. Podpoříme vznik multifunkčního centra pro pořádání společenských a kulturních akcí v důstojném prostředí, které na Zličíně chybí. Abychom měli prostor pro vystoupení našich divadelních souborů, koncerty ZUŠ, besedy a přednášky. Podpora mezigeneračního setkávání. Vytvoříme kontakt mezi našim nejmladšími a nejstaršími, např. v podobě vystoupení dětí pro seniory. Naučíme seniory využívat internet, sociální sítě a jednotlivé aplikace.

DEVELOPERSKÁ ČINNOST

Účast na rozvoji MČ. Budeme podporovat aktivní účast investorů a developerů na rozvoji města tak, aby zvelebování Městské části Zličín – Sobín brali jako součást svých projektů. Podíl na investicích. Investoři by se na základě dohod o spolupráci měli finančně podílet na budování lokální infrastruktury, občanské vybavenosti a veřejných prostor. Jasná pravidla. Nastavíme jasná pravidla pro všechny investory a developery s cílem zajistit udržitelný rozvoj a chránit zájmy obyvatel města při výstavbě občanské vybavenosti a dopravně-technické infrastruktury.